วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1976 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ (ประกาศมาแล้ว 1976 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๑๑๙ เรื่อง เชิญร่วมงานรัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต" (ประกาศมาแล้ว 1976 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๒ เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 1976 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๑๖๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๔ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๒๑ เรื่อง แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน ๔ ปี รายงานตัวเข้ารับการอบรมและลงทะเบียน (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๐๑๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๐๑๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1977 วัน) ประเภท1