วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๘ เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1970 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๑ เรื่อง หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1971 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1971 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๒ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1971 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๑ เรื่อง โครงการอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1971 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๐ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1971 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 1972 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1972 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 1972 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1975 วัน) ประเภท1