วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๓๐ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๑ เรื่อง หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๒ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารสายงานมาก่อน (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.นาป่า) (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1