วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๔ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 (ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๙ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ สถ. (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๑๑ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสถ. (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๐ เรื่อง การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๑๕๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1979 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2555 ชบ 0037.5/ว 819 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2555 (ตัวจริง) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๙๘ เรื่อง สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖ เรื่อง คัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2555 (ทม.ศรีราชา) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๙ เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1982 วัน) ประเภท1