วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๓๖ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๖๓ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๘๑๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำัลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๑๖ เรื่อง การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ (พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๑๕ เรื่อง ผลการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๓๔๐ เรื่อง การกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1968 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๕๙๙ เรื่อง การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๕/๓๓๑๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนโพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 1969 วัน) ประเภท1