วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๖๗๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๑ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินแทนกัน กรมการท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๙ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๖ เรื่อง การสำรวจโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๖๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา(คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1