วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๖ เรื่อง การสำรวจโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๖๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา(คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๕ เรื่อง การเบิจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๓๓๓๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (ประกาศมาแล้ว 1965 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๒๘ เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1965 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๓๒๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1965 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๓๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1965 วัน) ประเภท1