วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ส.ค. (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๗๐๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๖๗๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๑ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินแทนกัน กรมการท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๙ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1962 วัน) ประเภท1