วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๘ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1959 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๗ เรื่อง เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" (ประกาศมาแล้ว 1959 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2555 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1959 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๓ เรื่อง ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 เรื่อง สามารถรับหนังสือพระไตรปิฎกได้ที่ห้องประชุมชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.พร้อมกับการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๙ เรื่อง แจ้งยอดเงิยรายได้นำส่ง อบต. (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012 (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012 (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 1960 วัน) ประเภท1