วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๒ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๐๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึดษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๖ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙ เรื่อง โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง "รวมแรงใจไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง" (ประกาศมาแล้ว 1953 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐ เรื่อง ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1