วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๓ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๒ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๗๐๔ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๐๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๗๐๑ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๖๕๙ เรื่อง แผนจัดการมลพิษ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 (ทม.ชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๕/๙๕๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๖๔ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1