วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๔๒๘ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๑๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1956 วัน) ประเภท1