วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๑๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (ประกาศมาแล้ว 1942 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1942 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑ เรื่อง การติดตามการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1942 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๐๙๖๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1942 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท (e-plan) ธ.ค.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๐๐ เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑ เรื่อง แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผ๔กพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กรณีนักเรียนย้า่ยโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๙๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๐๐ เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1