วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๒๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๒ เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักพยาบาลประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๙ เรื่อง การเบิกจ่ายบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ส.ค. (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๙๒๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีแระชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๙๑๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗๖ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1