วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าบุญมี) (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ดอนหัวฬ่อ) (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.คลองกิ่ว) (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.มาบไผ่) (ประกาศมาแล้ว 1951 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกิจกรรมเฉพาะกิจในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1954 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๔๖ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1955 วัน) ประเภท1