วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3771 ลว 24 ก.ค.60 โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 176 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/532 ลว 24 ก.ค.60 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 Thailand English Online Contest by System (TEOC 3) (ประกาศมาแล้ว 176 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17355 ลว 20 ก.ค.60 การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14 + 020 - กม. 15+535 ระยะทาง 1.515 กิโลเมตร คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 176 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 146 ลว 25 ก.ค.60 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 176 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 145 ลว 24 ก.ค.60 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 176 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว 144 ลว 24 ก.ค.60 สำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 177 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.4/17538 ลว 21 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 177 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3766 ลว 24 ก.ค.60 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ (ประกาศมาแล้ว 177 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 142 ลว 24 ก.ค.60 ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการ ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 177 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/17608 ลว 24 ก.ค.60 แนวทางการปรับเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 177 วัน) ประเภท1