วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมหน่วยเฉพาะกินในระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๑๐ เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๑ เรื่อง การดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๐ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๐ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1950 วัน) ประเภท1