วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘ เรื่อง การสำรวจรายชื่อข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๒๖๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสุตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้่นการบริหารงานบบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สัดกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๕๑ เรื่อง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๑ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๐ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม" (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๘ เรื่อง การดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๖๔ เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๔๔ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต. (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1