วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๙ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจร (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๘๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปรงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๘๒ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๖ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๙ เรื่อง แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๘ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1946 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.โคกขี้หนอน) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทม.หนองปรือ) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองขยาด) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1