วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดสุวรรณ) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม) (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๒๖ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๑ เรื่อง การสำส่งเงินจัดสรรให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๓๐ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมตามโครงการ (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๗ เรื่อง ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหาร อบต.เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้อก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1947 วัน) ประเภท1