วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1943 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖๕๙ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๔ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ โครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1945 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.นาเริก) (ประกาศมาแล้ว 1945 วัน) ประเภท1