วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง) (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ห้วยใหญ่) (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๕๒ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๕๒ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๖ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๖๑ เรื่อง การเข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท.ให้กับบุคลากร อบต.ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1