วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๔ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ โครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.นาเริก) (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองบอนแดง) (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านช้าง) (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาซก) (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๓๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หมอนนาง) (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๖๑๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1941 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๕๙๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1944 วัน) ประเภท1