วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๖ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1939 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๖๑ เรื่อง การเข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1939 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท.ให้กับบุคลากร อบต.ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1939 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1939 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖๕๙ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1940 วัน) ประเภท1