วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๖ เรื่อง การรับสมัครและประชาสัมพันธ์ดารรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 1934 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๕ เรื่อง การรับสมัครประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย (ประกาศมาแล้ว 1934 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๙๐ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1934 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๙ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1934 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๔๗๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme (ประกาศมาแล้ว 1934 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนา่ยทะเบียน (ประกาศมาแล้ว 1935 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๙๘๘๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1935 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (บรรจุใหม่) (ประกาศมาแล้ว 1936 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง อปท. (ประกาศมาแล้ว 1936 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๙๔ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1936 วัน) ประเภท1