วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๒ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per Child : OTPC (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๘๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ ๖ (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๘ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๔ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย (ประกาศมาแล้ว 1932 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย (ประกาศมาแล้ว 1932 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๙ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Slef Help Groups Formation, Growth and Sustenance (ประกาศมาแล้ว 1932 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๗ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1932 วัน) ประเภท1