วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๐๔ เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๓๗๓ เรื่อง ขอหารือการเสียภาาษีโรงเรือนที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๐๔๒๔ เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๐๗ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๐๔๒๕ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.กับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขการดำรงเงินฝาก (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๔๒๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๕๘ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๕๔ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๙ เรื่อง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๓๙ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1929 วัน) ประเภท1