วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๗๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1923 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Web site TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1923 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๐๔๘๑ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในก.ท.และกรรมการผู้แทน อบต.ใน ก.อบต.กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 1924 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๔๑๓ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๙ เรื่อง กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๔๑๗ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๐ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 1927 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๐๒ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๐๑ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต. (ประกาศมาแล้ว 1928 วัน) ประเภท1