วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๐๙๖๖ เรื่อง การรักษาราชการแทนผู้บริหารท้องถิ่นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ ตามาตรา ๒๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๔๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประม (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๔๘ เรื่อง แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LaAAS (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๑ เรื่อง ลงนามบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐ เรื่อง ลงนามบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว.๑๔๔๖ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ๒๕๔๐ (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๐๖๕ เรื่อง โึครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๐๖๒ เรื่อง การจัดโครงการพระดาบสสัญจร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๙๗๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุก (ประกาศมาแล้ว 1920 วัน) ประเภท1