วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๑ เรื่อง "สรุปผลการประชุมทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิเจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๐๙ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๕ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๕/๑๔๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและของอปท.ทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1918 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1918 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๑ เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1918 วัน) ประเภท1