วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระบบทะเบียนผู้ขอรับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๙๐ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๕ เรื่อง ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม "โครงการ มสด.ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่า (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๖ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๕ เรื่อง ขอความร่วมมืือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๙ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๙ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1887 วัน) ประเภท1