วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/561 ลว. 4 ส.ค. 60 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18434 ลว. 4 ส.ค. 60 ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NiSPA) (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 160 ลว. 4 ส.ค. 60 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/159 ลว. 4 ส.ค. 60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าได้นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18435 ลว. 3 ส.ค.60 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 มท 0808.5/ว 30 ลว. 12 ก.ค. 60 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/557 ลว. 3 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสน้ับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3937 ลว. 3 ส.ค. 60 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18425 ลว 3 ส.ค.60 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.1/18432 ลว 3 ส.ค.60 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1