วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๐๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1912 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๓ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1912 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๔๑๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๔๑๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๔๐๙ เรื่อง การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดอภิธรรมศพมารดาของ นายมณฑ์ธรรม์ บุญใจเพ็ชร (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๓ เรื่อง การสำรวจความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๒ เรื่อง การสำรวจความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์แลแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1915 วัน) ประเภท1