วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ต.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๕/๑๔๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและของอปท.ทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๑ เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่าง อปท.ระยะที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๕๔ เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๒ สำหรับหน่วยงานในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๐๖๘ เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๙ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่าง อปท.ระยะที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1916 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๔๔๗ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ๒๕๔๐ (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1917 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๒๔๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1917 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๐๔๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเตียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำ (ประกาศมาแล้ว 1917 วัน) ประเภท1