วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๓ เรื่อง การสำรวจความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๒ เรื่อง การสำรวจความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์แลแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๖๑ เรื่อง "สรุปผลการประชุมทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิเจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๐๙ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๕ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1913 วัน) ประเภท1