วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑๖๙ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1903 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกั (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๖๐ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๙ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๐๓ เรื่อง ทุนรัฐบาลไปอบรม ณ ต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง-เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าจากขยะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๙๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๐๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ทต.เกาะสีชัง) (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำเอกสารกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ประกาศมาแล้ว 1904 วัน) ประเภท1