วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๕ เรื่อง โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๙๘๐ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพนักงานครูของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗๔ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๖๗๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๙ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๗ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติืในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการครู (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๑-๓๓ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1