วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๓๑๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน เม.ย. (ประกาศมาแล้ว 1893 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๖ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1893 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๕ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1893 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๘ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1896 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1896 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ต.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1896 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๑ เรื่อง การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1897 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๗๖ เรื่อง ขอคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1897 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1898 วัน) ประเภท1