วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3861 ลว 31 ก.ค.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 168 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/546 ลว 2 ส.ค.60 การดำเนินงานตามแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 (ประกาศมาแล้ว 168 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/543 ลว 1 ส.ค.60 (ท้องถิ่นอำเภอ) ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/18118 ลว 31 ก.ค.60 หลักเกณฑ์การกู้เงินทุส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18210 ลว 1 ส.ค.60 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 155 ลว 1 ส.ค.60 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3846 ลว 31 ก.ค.60 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 169 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/18052 ลว 31 ก.ค.60 รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มฝ.2) (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3845 ลว 31 ก.ค. 60 ขอเชิญนายก หรือปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/18050 ลว 31 ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น (ประกาศมาแล้ว 170 วัน) ประเภท1