วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1884 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทัองถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล) (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๓๙ เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๘๓ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๕๖ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล เมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๐ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๖๐ เรื่อง การเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1885 วัน) ประเภท1