วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๕๗ เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.รุ่นที่ ๑๖ (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๕๙ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๕๕๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๕๔ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล) (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๓๘ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๔๑๘๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๕๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2555 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี (ประกาศมาแล้ว 1883 วัน) ประเภท1