วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๙ เรื่อง แจ้งการยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐ เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๔๑๘ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๔๔๑๙ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๔๒๖ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๔๔๒๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง (ประกาศมาแล้ว 1880 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๕๔ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1881 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๙๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1881 วัน) ประเภท1