วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๓ เรื่อง รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ.ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ.กับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๒ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๖ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๕ เรื่อง รายละเอียดรายการ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (ครั้งที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๖๗ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1877 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1877 วัน) ประเภท1