วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ต.ค.- พ.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๘ เรื่อง การตรวจสอบ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๙๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๘๔๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อปท.และข้าราชการส่วนท่องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 (ทต. และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๔๗๐๘ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1876 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1877 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๘๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1877 วัน) ประเภท1