วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๑๙ เรื่อง การจัดงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว (ประกาศมาแล้ว 1871 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๒ เรื่อง แนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 1871 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๗๖๖ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวิีดีทัศน์ทางไกล (ประกาศมาแล้ว 1871 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๓ เรื่อง การประชุมท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดชลบุรี (แก้ไข เปลี่ยนวันประชุมเป็นวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๕ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๔ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๖ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๕๒ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1872 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู เงิญบำนาญ ข้าราชการครู ต.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1874 วัน) ประเภท1