วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๒/ว ๒๐๑๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ มนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๖ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๖๘ เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานใน (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๖ เรื่อง การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ๒๕๕๖-๒๕๖๓ (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๔ เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานใน (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานใน (ประกาศมาแล้ว 1829 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๙๙๙๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ (ประกาศมาแล้ว 1830 วัน) ประเภท1