วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๐๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๒๕๕๖ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๗๕๐ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง อปท. (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๕๒๑๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน อปท. (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.กำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่ (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๔๘ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นทีึ่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่ีมจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๑๕๙ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๗๔๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๕ ให้แก่อปท (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๘ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๔ เรื่อง โครงการสัมมนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2555 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๙ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๕๖ การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1865 วัน) ประเภท1