วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1868 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๕๒ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1868 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู เงิญบำนาญ ข้าราชการครู ต.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1870 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ต.ค.- พ.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1870 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1870 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๘ เรื่อง การตรวจสอบ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1870 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๙๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (ประกาศมาแล้ว 1870 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๘๔๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1874 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1874 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อปท.และข้าราชการส่วนท่องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1874 วัน) ประเภท1