วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๖๙๐ เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1860 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๘๔ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1860 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1860 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๘๕๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1860 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๕๖๘๖ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1860 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2555 (ทม.ชลบุรี) ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1863 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2555 (ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 1863 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2555 (ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1863 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2555 (เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๕๒๒ เรื่อง การคัดเลือกกรมการผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 1863 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2555 (ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๕๒๕ เรื่อง โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1863 วัน) ประเภท1