วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๗๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๘๕๙ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งบเบิกแทนกัน (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 (ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๔๒ (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๗ เรื่อง คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๑๐๐ และ LTAX GIS) (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 เรื่อง เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือส่งอยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๕๗ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๑ เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รุ่นที (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 (หนังสือนำส่งที่รอการนำเสนอ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๖๕๘ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๘๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1