วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๐๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน (ประกาศมาแล้ว 1855 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2555 (ท้องถิ่นอำเภอตามรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ประกาศมาแล้ว 1855 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๘ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ประกาศมาแล้ว 1855 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2555 (ท้องถิ่นอำเภอ เมืองชลบุรี บ่อทอง บางละมุง บ้านบึง เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๑ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1855 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๐ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1855 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๘๑ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๐ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๙๖๒ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1856 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 (ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๙ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1857 วัน) ประเภท1