วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ธ.ค. 2555 (เทศบาลเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๔๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาจาก ร.ร.สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๐ เรื่อง แจ้ง อปท.ที่ส่งแบบตอบรับการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๒๔๕ เรื่อง การโอนจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 (เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๒๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๖๗๒ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๒๓.๕/๙๓๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (ประกาศมาแล้ว 1853 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๙ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1854 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๔ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1854 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2555 (ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๙ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ สถ. (ประกาศมาแล้ว 1854 วัน) ประเภท1