วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๙ เรื่อง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1834 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1834 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ เรื่อง เชิญประชุมสัมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1834 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๙๓ เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ (หนังสือนำส่งอยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) (ประกาศมาแล้ว 1834 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๖๔ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (ประกาศมาแล้ว 1835 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๓ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1835 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๗๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1836 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘ เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดวันดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.เจ้าภาพระดับภาค (ประกาศมาแล้ว 1836 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1836 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1836 วัน) ประเภท1