วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๕๒ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าพัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1844 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน หนังสือ "เพราะ..จิตงาม" เพื่อสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม (ประกาศมาแล้ว 1847 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘๓๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ (๒๐๑๓) ในประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1847 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ (๒๐๑๓) ในประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1847 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖๔๒๒ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1847 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน หนังสือ "เพราะ..จิตงาม" เพื่อสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม (ประกาศมาแล้ว 1847 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1848 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1848 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานและข้าราชการถ่ายโอน ที่ได้รับการอนุมัติเงินค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ประกาศมาแล้ว 1848 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๓๐ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1848 วัน) ประเภท1