วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/570 ลว 8 ส.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 162 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/571 ลว 8 ส.ค.60 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 162 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 162 ลว 8 ส.ค.60 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/18621 ลว 7 ส.ค.60 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18620 ลว 7 ส.ค.60 ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18423 ลว 3 ส.ค.60 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/549 ลว 2 ส.ค.60 เนื่องในโอกาสการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี (ประกาศมาแล้ว 164 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/568 ลว 7 ส.ค.60 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 164 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/18529 ลว 4 ส.ค.60 ขอความร่วมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รอบรับ Thailand 4.0 และยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 164 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/18528 ลว 4 ส.ค.60 ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาบดีเด่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 164 วัน) ประเภท1